OBJAŚNIENIA DO WZORU WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE JEJ DUPLIKATU

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.) zmianie uległo brzmienie art. 22 w zakresie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Dotychczas wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu mógł zostać złożony wyłącznie na wzorze określonym w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Obecnie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454), które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 r. określa zakres danych, jakie mają być podane we wniosku. Oznacza to,  że wniosek można złożyć na dowolnym wzorze, musi jednak spełniać wymogi wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawierać określenie żądania, wskazanie osoby składającej wniosek oraz jej podpis, jak również dane wskazane w przywołanym wyżej rozporządzeniu,przy czym nie w każdym przypadku wymagane będzie podanie wszystkich wymienionychw rozporządzeniu danych.

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 20 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przykładowy wzór został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Razem z przykładowym wzorem wniosku opracowano również przykładowe wzory oświadczeń o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz o władzy rodzicielskiej.

Opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wzór wniosku nie zawiera pełnego katalogu danych, jakie zawiera § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. Część tych danych podawana jest bowiem wyłącznie
w sytuacjach, gdy członek rodziny wielodzietnej nie posiada numeru PESEL i nie jest możliwe pozyskanie lub weryfikacja niezbędnych danych z rejestru PESEL. Takimi danymi są na przykład imiona i nazwiska rodowe rodziców, a także informacje o zawarciu małżeństwa. Część tych danych

zawarta będzie również w dokumentach, które osoby nieposiadające numeru PESEL obowiązane są dołączyć do wniosku (akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, akt małżeństwa).

Należy ponadto zauważyć, że przykładowy wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.