Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym został powołany Uchwałą Nr XXXII-171/94 Rady Gminy Dobrzyniewo Kościelne z dnia 10 marca 1994 r. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Dobrzyniewo Duże powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych;
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
4) w/w Uchwały;
5)  Statutu zatwierdzonego ze zmianami

Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Dobrzyniewo Duże. ( 26 sołectw )

Przedmiot działalności

 1. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie wynikające w szczególności z
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  5) ustawy z dnia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
   
 2. Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

 Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
2) pracę socjalną;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
7) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań określonych statutem.