Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Przysługują osobom samotnym a także osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunki i wysokość odpłatności.

Wymiar i zakres usług GOPS w Dobrzyniewie Dużym ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Dzięki usługom opiekuńczym możemy dodatkowo zapewnić osobom wymagającym wsparcia:

 • utrzymanie stabilnego stanu zdrowia,
 • uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą,
 • kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania przy pomocy osoby drugiej,
 • poprawa samopoczucia,
 • zwiększanie samodzielności,
 • mobilizowanie do własnej aktywności,
 • zapobieganie izolacji społecznej.

  Uwaga!

  Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr IX/56/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 czerwca  2011 r. zmieniona Uchwałą Nr XXIX/159/13  z dnia 22 lutego 2013;

  Ostatnia zmiana -  Uchwała NR XXVII/145/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 stycznia 2017 r. wprowadziała zmianę w kwestii kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej, która została ustalona jako równowartość minimalnej stawki godzinowej w wys.13 zł. brutto.

   Korzystanie z usług nie jest bezpłatne dla wszystkich, a wysokość odpłatności zależy od sytuacji socjalno-bytowej, dochodu oraz wykorzystania własnych możliwości, uprawnień i zasobów.