UCHWAŁA NR     144   /17

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

 z dnia    27  stycznia   2017 r.

zmieniająca  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym

           

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446, poz.1579, poz.1948 ) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 930, poz.1583, poz.1948, poz.2174, z 2017, poz.38 )  Rada Gminy  Dobrzyniewo Duże  uchwala, co następuje:

 

   § 1. W uchwale  Nr XXIII/116/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 15 października 2004 r  w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym  ( Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.2699 ), zmienionej Uchwałą XIX/98/16 z dnia 31 marca 2016 r.  ( Dz.Urz. Woj.Pod.. z 2016 poz. 1682 )- w załączniku do uchwały wprowadza się    następujące zmiany:

 

 1)w §  1 po pkt.10 kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt.11 w brzmieniu :    

          "11 ) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za                        życiem."

 2)  w § 6 po pkt.23 kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt. 24 w brzmieniu:

         „24) realizowanie zadań zawartych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu         kobiet w ciąży i rodzin" Za życiem"

 

  § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowaniu Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                     Dobrzyniewo Duże