Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.es
Członkowie GKRPA przeszkoleni są w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład Komisji

1. Agnieszka Rutkowska  - przewodniczący;

2. Ewa Wyszyńska - członek komisji;

3. Kozłowska Katarzyna - członek komisji;

4. Maria Mazurek - członek komisji;

5. Wiesława Wojtkielewicz - członek komisji;

6. Ks. Krzysztof Kowalewski - członek Komisji;

7. Edyta Zdanuczyk - Żera - członek komisji;

8. Beata Wyżykowska - człnek Komisji;

Celem działania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych Gminy, a w szczególności:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2.Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3.Nadzór nad prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
5.Opiniowanie wniosków w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z instytucjami i organizacjami o podobnych celach, a także placówkami oświatowymi, Policją i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Kontakt:

AGNIESZKA RUTKOWSKA -  tel. (85)  749 29 49

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

16-002 Dobrzyniewo Duże

ul. Białostocka 25

a.rutkowska@dobrzyniewo.pl