ZARZĄDZENIE NR 11 /2014
KIEROWNIKA GOPS

z dnia 9 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym


 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) i art. 130 Kodeku Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) zarządzam, co następuje:


 

§ 1. 1. Ustala się dzień 24 grudnia 2014r. (środa) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w zamian za Święto Wszystkich Świętych , które przypadało w sobotę 1.11.2014 r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym oraz na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej GOPS.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi GOPS.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.