Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, iż od 01 wrześnoia do 15 września można składać wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.

 

STYPENDIA SZKOLNE

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania. Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym
m.in. podręczników i przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych pomocy i książek (opracowań) przeznaczonych na potrzeby edukacyjne, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem związanym z procesem edukacji jak też kosztów opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę,
np. opłaty czesnego oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych. Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium. 

 

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 

•   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł

•   Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. Uz 2019 r., poz. 1507 z późn. zmianami)

•   Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.

•   Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Wnioski należy składać w siedzibie GOPS w Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 23, 

( Osoba prowadząca: Pani Marzena Godlewska)

Termin składania wniosków: od 1 września do 15 września; w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Po spełnieniu wszystkich kryteriów zostanie wydana decyzja.

Świadczenie zostanie przekazane na wskazany rachunek bankowy po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Kto może złożyć wniosek:

  1. rodzice ucznia,
  2. pełnoletni uczeń,
  3. dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia,
  4. pomoc może być również przyznana z urzędu – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.


Podstawowe zasady i warunki przyznania pomocy:

  1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.
  2. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłą lub nieprzewidywaną okoliczność utrudniającą prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniającą naukę ucznia.
  3. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
  4. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
  5. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, maksymalnie trzy razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać w siedzibie GOPS, ul Białostocka 23 lub pod numerem tel. 85 6633256

 osoba do kontaktu: Pani Marzena Godlewska  - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj: 7:30 do 15:30.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wzór wniosku stypendium szkolne - POBIERZ

Wzór wniosku zasiłek szkolny - POBIERZ

Oświadczenie bank - POBIERZ

 

Załączniki: