Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w dniu 15.02.2012 r. Zarządzeniem Nr 6/2012 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrzyniewo Duże.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
✔    ośrodka pomocy społecznej;
✔    gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
✔    Policji;
✔    oświaty;
✔    ochrony zdrowia;
✔    organizacji pozarządowych
✔    kurateli sądowej

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Do jego zadań należy między innymi:
✔    diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
✔    podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
✔    inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
✔    inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
✔    rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
  W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:
✔    opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
✔    monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
✔    dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


KONTAKT:

Zspół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  - siedziba GOPS w Dobrzyniewie Dużym

PRZEWODNICZĄCY - mgr AGATA KRUPSKA

SEKRETARZ - mgr EMILIA ŚWIDERSKA

tel. 85 6633256

tel. kom. 667 3849 84