POMOC LEKOWA 2020 -2022

 

 Kto, kiedy i w jaki sposób może ubiegać się o pomoc lekową:

 

  1. Mieszkańcy GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE :

 osoby niezdolne do pracy z tytułu wieku (tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm., osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym, osoby niepełnosprawne (dzieci, osoby dorosłe)

  1. - o pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu;
  2. - Aby ubiegać się o pomoc lekową należy złożyć

-  wypełniony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania wydatków na leki (druk wniosku można otrzymać w GOPS Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23  lub na stronie internetowej ośrodka  internetowej ośrodka

- kserokopię recept/y wystawionych/ej na nazwisko osoby uprawnionej, obejmujących/ej jedynie leki wymienione w fakturzeüoryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej jedynie leki wydane na podstawie recepty; faktura ma zawierać: dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty

üdokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby/rodzinyüoraz:

- w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym: zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania)

-w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności)

-w przypadku osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku: okazanie dowodu osobistego potwierdzającego wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm./

UWAGA

 

W fakturze powinny być wyszczególnione wszystkie leki z recepty lub ich część, ale faktura nie może zawierać innych leków, niż leki z recepty

-   faktury muszą być wystawione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

- receptę należy skserować przed pójściem do apteki, ponieważ oryginał pozostanie w aptece;

-  dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;

- wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia;

- w przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego faktura lub kserokopia recepty musi zawierać adnotację apteki potwierdzającą ten fakt.

 

Kryteria, jakie należy spełnić:

  1. miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekraczają łącznie kwotę 10 zł;
  2. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1752,50 zł; dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1056,00  zł

 

Pomoc nie przysługuje:

  1. w przypadku, gdy osobie składającej wniosek lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki albo jeśli osobie tej przyznano pomoc w formie posiłków, usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie;
  2.  osobom tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego