Pomoc osobom starszym na leki

UCHWAŁA NR VI/51/19

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia   28 lutego   2019 r.

 

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019 – 2022 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 poz.994, 1000,1349, 1432) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r.  poz.1508 . )  uchwala się, co następuje:

 

  1. Przyjmuje się gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019 - 2022r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Traci moc Uchwała nr Nr  IV/30/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. ( Dz. U. Woj. Podl. 2019,    

            poz. 121 )

       3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

       4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku     

            Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                      Rady Gminy

                                                                                    Krzysztof Pogorzelski