POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO _ ZIMOWYM

WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ?NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

ZGŁOŚ:
 

  • Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym (czynne w poniedziałek: 8:00 – 16:00, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 -15:30 ) tel. ( 85) 6633256

• Policji tel. 997        

• Pogotowiu Ratunkowemu tel. 999           

 

 

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989

(dla województwa podlaskiego)

 

OFERTA POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM

 

Osoba bezdomna potrzebująca wsparcia powinna zgłosić się do:

Gminnego Ośrodka Poi mocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym ul. Białostocka 23, tel. ( 85) 6633256  

 

a także do następujących placówek usytuowanych w Białymstoku :

 

NOCLEGOWNIA MĘŻCZYZN Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Sienkiewicza 81/9, tel. 85 6750 906 lub 664 762 880

• Noclegownia z dziennym pobytem czynna jest całodobowo – 70 miejsc

• Noclegownia doraźna czynna jest: od X do III w godz. 18:00 – 8:00 oraz od IV do IX w godz. 19:00 – 7:00 – 30 miejsc. Osoby korzystające z Noclegowni doraźnej przyjmowane są do godz. 21:30 Noclegownia całodobowa zapewnia 3 posiłki, zajęcia aktywizująco-integracyjne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00, wydawanie odzieży i obuwia na bieżąco, korzystanie z sanitariatów

• Noclegownia doraźna - formy pomocy: możliwość noclegu, korzystanie z sanitariatów, ciepły posiłek, możliwość przygotowania i spożycia ciepłego napoju

• Wydawanie posiłków regeneracyjnych osobom spoza Noclegowni od poniedziałku do piątku w godz. 15:30 – 19:00, możliwość korzystania z łaźni: wtorek i czwartek w godz. 10:00 – 13:00, wydawanie odzieży i obuwia w miarę posiadanych środków i potrzeb

• Noclegownia zapewnia pomoc specjalistów: gabinet konsultacji pielęgniarskiej, doradca zawodowy, zajęcia aktywizująco-integracyjne, opieka duszpasterska

 

NOCLEGOWNIA KOBIET Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Raginisa 55, tel. 85 675 09 50 lub 664 762 880

• Noclegownia dysponuje 18 miejscami noclegowymi

• Placówka czynna: w okresie X – III w godz. 18:00 – 8:00, a w niedziele, święta lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo, w okresie IV – IX w godz. 19:00 – 7:00. Bezdomne kobiety przyjmowane są do godziny 21:30

• Możliwość korzystania z sanitariatów, przygotowania posiłku i spożycia ciepłego napoju, korzystania ze świetlicy, pralni oraz suszarni

 

OGRZEWALNIA – NOCLEGOWANIA - SCHRONISKO DLA OS. BEZDOMNYCH – SCHRONISKO DLA OS. BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI
Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, ul. Grunwaldzka 76, tel. 500 191 198 lub 85 674 87 17 lub 881 321 900

• Ogrzewalnia dla mężczyzn całodobowa, dysponuje 50 miejscami pobytu, posiłki: śniadanie 7:30, obiad 13:30, kolacja 18:30

• Możliwość skorzystania z biblioteki, TV, kąpieli, pralni, przygotowania gorącego napoju, otrzymania odzieży, skorzystania z komputera we wtorki o godz.16:00 – 19:00, opieka duszpasterska

• Dyżur pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

• Porady psychologa poniedziałek, wtorek 9:00 – 11:00, czwartek od godz. 15:00 • Dyżury terapeuty uzależnień w środę 15:00 - 18:00

• Noclegownia dla kobiet i mężczyzn – 22 miejsca noclegowe

• Schronisko dla osób bezdomnych – 6 miejsc, Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 22 miejsca, skierowanie na podstawie decyzji MOPR

 

NOCLEGOWNIA DLA MĘŻCZYZN W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ W BIAŁYMSTOKU,

ul. Zaściańska 84, tel. 85 7433 998 lub 85 7433 997
• Noclegownia funkcjonuje jedynie w okresie zimowym, w czasie ostrych mrozów, posiada do dyspozycji 20 miejsc

• Możliwość noclegu tylko dla mężczyzn w godz. 19:00 – 7:00 (przyjmowanie w godz. 19:00 – 23:00)

• Możliwość wypicia gorącej kawy, skorzystania z prysznica, toalety, a w umotywowanych przypadkach z porady lekarskiej

 

 

 

 

 

 

NOCLEGOWNIA FUNDACJI DIALOG, ul. Kolejowa 26 A,
tel. 85 742 40 90 lub 608 869 171 lub 664 762 880

 

• Fundacja prowadzi w Białymstoku Noclegownię – 34 miejsca, która przeznaczona jest dla następujących osób:

• bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin, samotnych matek i ojców z dziećmi,

•bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin cudzoziemców i uchodźców. Rodziny korzystające ze schronienia w placówce są pod stałą opieką opiekuna i pracownika socjalnego, których zadaniem jest wsparcie we wszelkich pojawiających się trudnościach w uzyskaniu samodzielności.

NOCLEGOWNIA OŚRODEK READAPTACJI dla Bezdomnych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Białymstoku,
ul. Świętojańska 2 A, tel. 85 732 24 12 lub 602 577 424

• Placówka dysponuje 23 miejscami całodobowego pobytu (pobyt do 2 lat)

• Przyjęcie do placówki (w godz. 9:00 – 17:00) następuje po wcześniejszym uzgodnieniu przez kuratora zawodowego, zakład karny lub pracownika socjalnego, godziny otwarcia w godz. 6:00 – 22:00

• Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn opuszczających placówki penitencjarne; dysponuje świetlicą, pralnią, kuchnią, sanitariatami

•Formy pomocy: pobyt całodobowy - nocleg z całodziennym wyżywieniem, wydawanie środków czystości i higieny osobistej, odzieży, obuwia

• Pedagog, pracownik socjalny; poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 18:00, terapeuta uzależnień środa w godz.15:30 – 17:00 , dyżury kuratorów zawodowych 17:00 – 20:00; opiekun bezdomnego w godz. 22:00 – 600 (wolontariusz) oraz 6:00 – 22:00

• Osobom spoza Placówki pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00 , w tym gorące posiłki w godz. 13:00 – 14:00

Centrum Pomocy „Samarytanin” ul. Kolejowa 26, tel. 85 722 25 21

- wydawanie paczek żywnościowych: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz.
9:00 – 15:00; Wydawanie odzieży: czwartek w godz. 12:00 – 17:00
Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 60 91

• Wydawanie odzieży w dni robocze w godz. 9:00 – 11:00

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 7445 027 lub 85 7445 028

• Ośrodek dostępny jest całodobowo, dysponuje liczbą 15 miejsc hostelowych (możliwość dostawienia 2 łóżek) dla kobiet (także z dziećmi) będących w sytuacji kryzysowej spowodowanej przemocą w rodzinie, żałobą, katastrofą itp.

• Formy pomocy: poradnictwo psychologiczne, socjalne i prawne, udział w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących przemoc w Rodzinie, warsztaty „Szkoła dla rodziców”, dzieci mogą skorzystać z udziału w grupie socjoterapeutycznej oraz Treningu Umiejętności Społecznych

• Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kuchni, pralni, pokoju relaksacyjnego, łazienki, toalety, w razie potrzeby istnieje dostęp do Internetu

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku, ul. Warszawska 47, tel. 85 7328 907

• Jadłodajnia dla osób bezdomnych czynna w okresie IX - IV, wydawanie zupy od poniedziałku do piątku o godz. 1300 (jadłodajnia może przyjąć 50 osób)

• Punkt Pomocy Doraźnej (wydawanie odzieży, żywności, realizacja recept, pomoc w pisaniu pism urzędowych); punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

• Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - czynny w każdy poniedziałek i środę w godz. 15:10 – 18:10 (dyżur terapeuty uzależnień)

• Łaźnia dla mężczyzn i kobiet czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00 – 13:00, pralnia czynna w środy o godz. 9:00 – 13:00

• Świetlica dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00 (w świetlicy może przebywać 50 osób)

• Grupa wsparcia dla osób bezdomnych w środy godz. 9:30 – 11:30

• Dyżury kuratora sądowego w czwartki o godz. 11:00

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku
ul. Branickiego 25, (klatka I, piętro XI, domofon 200) tel. 85 7412 882


• Stołówka dla kobiet i mężczyzn: wydawanie obiadów, w tym osobom bezdomnym, po uprzednim zakwalifikowaniu (nie więcej niż 35 osób) w dni robocze w godz. 12:00 – 14:00

• Wydawanie odzieży, bielizny, obuwia w dni robocze w godz. 12:00 – 14:00

     

      Fundacja „SPE SALVI” ul. Warszawska 50,tel. 85 7320 134 lub 790 671 995

• Centrum Streetworkingu czynne: poniedziałek - piątek w godz. 9:00 – 13:00

• Streetworking - docieranie do osób bezdomnych w ich miejscu przebywania, interwencje, rozmowy wspierające, pomoc, rzecznictwo w urzędach, instytucjach, szpitalach, pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania.

• Wsparcie terapeutyczne z zakresu uzależnień - środa w godz. 9:00 – 13:00

• Porady prawne - środa w godz. 9:00 – 13:00