BADANIA ANKIETOWE

 

 

Badania ankietowe – weź udział, wyraź opinię, miej wpływ na swoją gminę”

Dobre zarządzanie rozwojem gminy to zarządzanie prowadzone w dialogu ze społecznością lokalną. Taki dialog nie jest jednak prosty. Trzeba go prowadzić stale, spotykać się z mieszkańcami i rozmawiać z nimi, wsłuchiwać się w ich opinie i potrzeby, a także zapoznawać się z ich pomysłami i inicjatywami. Trzeba także informować o tym, jakie działania prowadzi Urząd Gminy i inne gminne jednostki, a także wyjaśniać różne przepisy oraz przekonywać do różnych, samorządowych koncepcji i działań.

Dialog taki w naszej gminie prowadzimy na bieżąco. Odbywają się zebrania wiejskie, podczas prac nad programami rozwoju gminy mają miejsce publiczne warsztaty i spotkania konsultacyjne, mieszkańcy odbywają rozmowy z Radnymi, Wójtem i samorządową kadrą kierowniczą, a także biorą bezpośredni lub zdalny udział w sesjach Rady Gminy i w posiedzeniach jej Komisji. Stały dialog odbywa się też w ramach codziennej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi. Do dialogu służą nam także „Głos Dobrzyniewa”, nasze strony internetowe i biuletyny informacji publicznej, profile w mediach społecznościowych, a także korespondencja e-mail. Każdego dnia wiele informacji telefonicznie i osobiście przyjmują i udzielają także pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz gminnych szkół i przedszkola.

Ten dialog społeczny postanowiliśmy jeszcze bardziej rozszerzyć realizując co dwa lata badania ankietowe. Będą one nam wszystkim służyć do kilku celów. Po pierwsze dzięki nim lepiej poznamy opinie różnych osób w sprawach związanych z działalnością gminy. Te opinie są dla nas bardzo ważnie po to, by doskonalić bieżące działania gminy i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, a także by aktualizować gminne programy rozwoju, w tym przede wszystkim Strategię Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże. Po drugie, poprzez badania ankietowe, do dialogu społecznego chcemy włączyć również te osoby, które rzadko brały udział w jego dotychczasowych formach. Wierzymy, że anonimowość ankiety, możliwość zastanowienia się nad odpowiedziami na zadane pytania, a także komfortowa, w tym zdalna, domowa, a nawet wspólna, rodzinna forma uczestnictwa w badaniach, spowodują, że wezmą w nich udział także te osoby, które dotąd rzadko uczestniczyły w dialogu z samorządem. Po trzecie, badania ankietowe pozwolą nam pozyskać informacje w uporządkowany sposób, a jednocześnie porównywać bieżące wyniki z wynikami uzyskanymi w latach poprzednich. Dzięki temu będziemy wiedzieć jak zmieniają się lokalne opinie na dane tematy, jak zmieniają się oczekiwania, czego można się spodziewać i co należy robić w najbliższej przyszłości.

Aby dostosować badania ankietowe do potrzeb różnych grup osób z naszej gminy, postanowiliśmy podzielić je na trzy oddzielne części. Są to zatem ogólne badania ankietowe przeznaczone dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, a także badania ankietowe rolników prowadzących gospodarstwa na terenie naszej gminy, jak również badania ankietowe przedsiębiorców i naczelnej kadry kierowniczej firm zarejestrowanych w naszej gminie.

Badania ankietowe mieszkańców gminy rozpoczną się już 8 października i będą kontynuowane do końca tego miesiąca. Udział w nich można wziąć na trzy sposoby. Sposób pierwszy to wejście na stronę internetową Gminy Dobrzyniewo Duże i skorzystanie z umieszczonego na niej linku do elektronicznego formularza ankiety. Po jego kliknięciu zostaniemy przekierowani do pytań, na które możemy spokojnie i wygodnie odpowiedzieć w dogodnym dla nas momencie. Sposób drugi to wypełnienie tradycyjnej, papierowej ankiety. Będą one udostępniane w Urzędzie Gminy, Gminnym Centrum Kultury i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a także przez Sołtysów. Po wypełnieniu, będzie je można zostawić Urzędzie Gminy, wysłać je do tego urzędu tradycyjnym listem, albo wysłać ich skan a urzędowy e-mail. Możliwe będzie także ściągnięcie formularza ankiety ze strony internetowej Urzędu Gminy, samodzielne jego wydrukowanie, a po wypełnieniu przekazanie do Urzędu Gminy w jeden z ww. sposobów.

W ankiecie dla mieszkańców będziemy pytani o opinie między innymi na temat:

 • komunikacji autobusowej,
 • wodociągów, kanalizacji, gospodarki odpadowej, a także gminnych dróg, chodników, oświetlenia i ścieżek rowerowych,
 • funkcjonowania gminnych szkół podstawowych i przedszkola,
 • dostępności i jakości gminnych obiektów oraz usług sportowo-rekreacyjnych,
 • dostępności i atrakcyjności gminnych działań kulturalno-rozrywkowych,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także estetyki miejsc publicznych,
 • działań gminy dla środowiska i świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • zaspokojenia potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • pożądanych przez mieszkańców działań gminy.

Badania ankietowe rolników zaplanowaliśmy na ten sam okres. Rolnicy też będą mogli wypełni ankietę elektroniczną lub ściągnąć ją, wydrukować i wysłać tradycyjnie, albo e-mailem do Urzędu Gminy. Ponadto, formularze ankiet dostarczone zostaną do losowo wybranych gospodarstw rolnych wraz z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie. Wśród pytań jakie zadamy w tych ankietach, znalazły się dotyczące:

 • dostępności i jakości dróg polnych,
 • dostępności wody oraz stanu rowów śródpolnych, kanałów i innych urządzeń melioracyjnych,
 • wpływu stanu lokalnego środowiska naturalnego na gospodarkę rolną,
 • wpływu prawnych form ochrony przyrody na gospodarkę rolną,
 • najważniejszych problemów funkcjonowania lokalnego rolnictwa,
 • perspektyw rozwoju rolnictwa w gminie,
 • propozycji działań gminy, które byłyby najkorzystniejsze dla rozwoju lokalnego rolnictwa.

Również i badania ankietowe badania ankietowe przedsiębiorców i naczelnej kadry kierowniczej firm zaczną się 8 października i potrwają do końca miesiąca. Dystrybucja ankiet będzie taka sama jak w przypadku rolników. Jeśli chodzi o pytania, które znajdują się w tych ankietach, to dotyczą one między innymi opinii na temat:

 • najważniejszych problemów rozwoju przedsiębiorczości w naszej gminie,
 • warunków infrastrukturalnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dostępności zakupu i dzierżawy gruntów oraz przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 • wpływu środowiska naturalnego i jego zanieczyszczeń na prowadzoną działalność gospodarczą,
 • problemów z zatrudnieniem,
 • działań gminy, które byłyby korzystne dla rozwoju danego przedsiębiorstwa i całej przedsiębiorczości w naszej gminie.

Na ewentualne pytania dotyczące ankiet odpowiedzi uzyskają Państwo pod adresem e-mai: kancelaria@dobrzyniewo.pl lub pod telefonem 857428155 Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

Gorąco zachęcam wszystkich Państwa do udziału w naszych badaniach ankietowych. Aby móc podnosić jakość życia naszych mieszkańców oraz poprawiać warunki prowadzenia działalności gospodarczej i gospodarki rolnej, potrzebujemy precyzyjnych, aktualnych i wiarygodnych informacji na temat Państwa opinii, oczekiwań i zamiarów. Bardzo pomocne mogą stać się też dla nas wszystkich Państwa pomysły, propozycje i inne, inspirujące przemyślenia. Dzięki nim będziemy mogli coraz lepiej wypełniać naszą samorządową misję.

Serdecznie zapraszam zatem na naszą stronę internetową, do spotkań z ankieterami i do przesyłania wypełnionych ankiet.

 

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Wojciech Cybulski

 

 


Załączniki: