UCHWAŁA XIX/98/16

RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
z dnia 31 marca 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1607, poz. 1616, poz. 1830, poz. 1893, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIII/116/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 15 października 2004 r w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym ( t.j. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2699 ) , w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 po pkt 9 kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:                   "10 ) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.”; 2) w § 6 po pkt 22 kropkę zamienia się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu: „23 ) realizowanie zadań z zakresu świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Kłosek