UCHWAŁA NR XXXII/183/13 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym


Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz.1378) i art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 r., z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 138, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 133, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567 z 2013 r. poz. 153) Rada Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.


 
                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                              Mirosław KłosekZałącznik do Uchwały Nr XXXII/183/13

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 14 czerwca 2013 r.

Obwieszczenie Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 ) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIII/116/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 15 października 2004 r. r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 161, poz. 2156) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 15 października 2004 r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2696). oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 czerwca 2013 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 4 uchwały Nr XXIII/116/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 161, poz. 2156), który stanowi: " § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego."

2) § 4 uchwały Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2696), który stanowi: "

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego."
 

                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                            Mirosław Kłose
k

Załącznik do Obwieszczenia

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/116/04
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr.217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 110 ust 1 i 2 z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII-139/98 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym oraz uchwała Nr XII/68/03 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                           Andrzej Jakubczyk

                                                                                                                           

 

                                                                                                                                       Załącznik  do uchwały Nr XXIII/116/04

                                                                                                                                              Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

                                                                                                                                                  z dnia 15 października 2004 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZYNIEWIE DUŻYM

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym zwany dalej „Ośrodek” działa na postawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./; 2) uchwały Nr XXXII-171/94 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym; 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./; 4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./; 5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych/ Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm./; 6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm./; 7) niniejszego Statutu. 8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 ze zm.); 9)2) ustawy z dnia 9 czerwca 2005 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.).

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań z zakresu opieki i pomocy społecznej.

§ 3. Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym jest teren gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 4. Nadzór merytoryczny, organizacyjny i finansowy nad działalnością Ośrodka sprawują:

1) w odniesieniu do zadań zleconych – Wojewoda Podlaski w Białymstoku;

2) w odniesieniu do zadań własnych – Organy Gminy.

§ 5. Do zakresu działania ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw z zakresu pomocy społecznej, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz rządowych programów bądź innych przepisów mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz inwalidów i osób niepełnosprawnych – po zapewnieniu odpowiednich środków, a w szczególności:

1) analizowanie i ocena potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji socjalnej;

2) współpraca z samorządem mieszkańców i organizacjami pozarządowymi w sprawach rozpoznania i organizacji zaspokojenia potrzeb.

§ 6. Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej;

2) sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki nad dzieckiem i rodziną;

14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

18) przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

19) utrzymanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

20) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

21)  obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego;

22) praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

§ 7. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 7) wykonywanie innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy w zakresie ustawy o pomocy społecznej; 8) Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 8. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka. 2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże. 3. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości gminy. Upoważnienie może być udzielone także innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 10. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta i w tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 11. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka, a zatwierdzony przez Wójta. 

§ 12. Pracowników Ośrodka zatrudnia Kierownik Ośrodka. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

§ 13.5) Obsługę finansową Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia główny księgowy GOPS.

§ 14. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, regulowaną przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 15. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Gminy.

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                  Andrzej Jakubczyk


1) dodany przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 15 października 2004 r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. 2012.poz.2696), który wszedł w życie dnia 13 października 2012 r. 2) dodany przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 15 października 2004 r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. 2012.poz.2696), który wszedł w życie dnia 13 października 2012 r. 3) dodany przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 15 października 2012 r.  ( Dz.Urz. Woj. Podl. 2012.poz.2696), który wszedł w życie dnia 13 października 2012 r. 4) dodany przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 15 października 2004 r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. 2012.poz.2696), który wszedł w życie dnia 13 października 2012 r. 5) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym z dnia 15 października 2004 r.  ( Dz.Urz. Woj. Podl. 2012.poz.2696), który wszedł w życie dnia 13 października 2012 r.