DODATEK MIESZKANIOWY

przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

KRYTERIUM DOCHODOWE:

DLA JEDNOOSOBOWEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1477,79 ZŁ

DLA WIELOOSOBOWEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1055,56 ZŁ

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy osoba posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego: akt notarialny, umowa najmu lokalu mieszkalnego. Ponadto w zależności od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać określonej powierzchni normatywnej. Wnioskodawca ubiegając się o w/w dodatek powinien przedstawić miesięczne wydatki poniesione przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym lub pod nr telefonu 85 6633256

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków energetycznych zajmuje się aktualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym

 Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc;

- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77zł/miesiąc;

-  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

 Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy: złożyć stosowny wniosek, mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Wniosek można złożyć w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym   tel. 85 6633256, od poniedziałku do piatku w godz.   wtorek - piatek  od 7.30 do 15.30;  w poniedziałek  od godz. 8.00 do 16.00.